Michał Badowski

radca prawny

Ochrona praw człowieka to jedno z pól moich zainteresowań. Doradzam podmiotom, które chcą wnieść skargę do ETPC i uzyskać słuszne zadośćuczynienie.
[Więcej >>>]

Wnieś skargę

O blogu

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka nie bez znaczenia określana jest jako „klejnot w koronie” Rady Europy. Sformułowanie to odzwierciedla szczególną pozycję tego aktu w obrębie standardów prawnych tworzonych w ramach tej organizacji. Zapewnienie przestrzegania praw i wolności człowieka miałoby w zasadzie charakter fasadowy, iluzoryczny, gdyby Konwencja ograniczała się jedynie do ich wyliczenia bez jakiejkolwiek procedury kontrolnej. Konieczne stało się zatem wprowadzenie instrumentów pozwalających na żądanie zaprzestania naruszenia praw, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a także przyznanie odpowiedniego zadośćuczynienia finansowego osobom pokrzywdzonym. W konsekwencji, na podstawie Konwencji powstał Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC, ECHR), którego zadaniem jest zapewnienie przestrzegania zobowiązań konwencyjnych przez państwa członkowskie.

Moim zamierzeniem jest przedstawienie formułowania standardów ochrony praw jednostki, w tym omówienie wpływu Trybunały na proces legislacyjny oraz stosowanie prawa w Polsce.

Zapraszam do lektury i komentowania wpisów.